Paint Crack Effects Airbrush Stencils LIANG-0008

LIANG-Model    All Products    Paint Crack Effects Airbrush Stencils LIANG-0008

 

尺寸:
8.6x5.4cm

材质:
牛皮纸

使用方式:
将漏喷紧贴模型表面,喷涂即可。

维护:
可放入塑封袋中,用洗笔液清洗,自然晾干即可。
若漏喷纸弯折变形,可使用电熨斗熨平。

教学视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1Yt4y197jT/

https://www.youtube.com/watch?v=5f_OCzWH7Q0

 

2020-07-17
LIANG-0008